Resume fra Orienteringsmøde d. 27. september 2018 i Klubhuset, er leveret af Susan fra havnekontoret..

Der var omkring 30 fremmødte til orienteringsmødet.

Marianne bød velkommen og efter en kort genopfriskning af Greve Marina’s organisatoriske opbygning med SI Greve Marina og dennes bestyrelse, Hejren og Mågen med hvert sit Ø-udvalg og hver med to sejlklubber, fulgte orientering om, hvordan det ser ud på Mågen.

På Mågen drives Klubhuset af Trivsel og sejlklubberne indbetaler hver især til Trivsel.  Trivsel ligger under Ø-udvalget, hvilket medvirker til en god sammenhæng med Mågens øvrige drift.

Gennem årene er der blevet hensat midler til vedligehold/udskiftning af landplads og broer og der er indhentet 2 tilbud på forskellige løsninger på broerne. Tilbud 1 er nyt brodæk på bestående pæle til gennemsnitlig pris på 213 t.kr. pr. bro. Tilbud 2 er en flydebro på 65-80 m. lang på 786 t. kr. pr. bro.

Der blev opfordret til at kontakte andre klubber/havne for at forhøre sig om deres priser på udskiftning af broer samt at arbejde på en langsigtet plan for Mågen, udvikling, økonomi og vedligehold. En mulighed kan også være at søge fonde om tilskud/støtte til udskiftning af broerne, ansøgning til fonde forudsætter en klar plan og god beskrivelse.

Der er også indhentet tilbud på flere EL-standere, da der ofte mangler strømstik ved eksisterende EL-standere. Hver stander koster godt 13 t.kr. og dertil kommer så opsætning og øvrigt EL-arbejde. Det blev debatteret, hvorvidt man kan have strøm på båden uden at være ved båden, om man kan tage et stik ud hvis saldo på stikket er 0 og opfordret til kun at bruge godkendte ledninger. Holdningen var klar, kablerne skal være godkendte og stik kan fjernes, hvis saldo er 0. Der blev opfordret til, at vi hjælper hinanden og gæstesejlere, hvis der ikke er stik nok. Det skal undersøges, om en mindre prisstigning på strøm kan gennemføres. Er det lovligt, vil stigningen blive ”øremærket” til forbedring af og på broerne.

Debatten kom ind på frivilligt arbejde og eventuelle faste arbejdsdage i løbet af året. Fra flere sider blev det set som en mulighed, der kan arbejdes videre på.

Der blev nævnt oprydning på landplads og her kan mange gøre det bedre. Det er i alles interesse, at man rydder op efter sig og det skal der opfordres til.

I mastehuset skal masten afrigges for ikke at fylde for meget. Det er ikke god skik at komme først til mølle og undlade afrigning. Der er – og skal være plads til alle master. Der er pt. en mast uden afrigning og navn i mastehuset. Den bliver låst fast og så må ejeren henvende sig på Havnekontoret. Det bliver proceduren fremover.

Der blev spurgt til brændeovne i både. Der skal udarbejdes et regulativ. Ø-udvalgets umiddelbare holdning er, at brændeovn ikke er tilladt.

Der blev orienteret om, at Ø-udvalget er ved at udarbejde en manual i forhold til fastliggere. Det ændrer pt. ikke noget ift. nuværende fastliggere, men det betyder at der ikke gives flere godkendelser, før manualen er færdig og er godkendt. Det blev oplyst, at Hejren også er ved at lave regler for fastliggere. Det medførte et spørgsmål om, hvor mange fastliggere Mågen kan have og en opfordring til at kontakte Greve kommune, inden en ansøgning om fastligger status godkendes af SI Greve Marina.

Marianne orienterede om, at Ø-udvalget består af frivillige folk, som hver især bruger mange timer på forskellige opgaver. Et eksempel er Vild med Vand dagen. Det gav en god debat med emner som, hvad er succes kriteriet for dagen, skal der holdes Vild med Vand i 2019, hvordan engageres medlemmerne til at være aktivt med, forslag om at holde Vild med Vand inspirations aften, opnå enighed med Hejren om hvilke aktiviteter der er på de to øer, risiko for negativt image hvis Mågen ikke afholder Vild med Vand. Der kom forslag om ”en arbejdende havn” som emne. Det blev aftalt at holde et snarligt møde om Vild med Vand 2019 og ”efterlyse” frivillige til afvikling af dagen i 2019. Vild med Vand dagen er datosat til 25.5.2019.

Øvrige orienteringspunkter omhandlede:

  • · Der har på Mågens Facebook været kritik af toiletterne. Både fordi sæbeautomater er erstattet af flydende håndsæbe i flasker og pga. rengøringen. Sæben er byttet ud, fordi sæben til automaterne er rasende dyr og flaskerne har til nu været et godt alternativ. Rengøringen fungerer meget fint, toiletter og baderum rengøres grundigt hver dag. Det er nok nærmere et spørgsmål om brugerne, gør deres bedste til at holde toiletterne pæne og rene.
  • · Medlemmers lån af klubhus. Hvis medlemmet bestiller forplejning hos Cafe Mågen, er det gratis at låne klubhuset. I modsat fald skal der betales leje – såkaldte proppenge.
  • · Flere udtrykte glæde over det engagement, som Jytte og Ebbe bidrager med.
  • · Ansøgningen om det nye vartegn pt. ligger i Fredningsstyrelsen.
  • · De store popler ved ”broen” fældes og mod bro 10 fjernes 3 af poplerne ligesom det store birketræ bag klubhuset fældes.

En god aften sluttede med opfordring til at holde info-møder oftere. Det handler om at engagere og aktivere bredt blandt havnens medlemmer og brugere.

Tak til alle, som mødte frem for en god og konstruktiv debat!