Havnekontor lukket

HAVNEKONTORET ER LUKKET FREDAG D 22-3-19

Søsætning 2019 lister

 

Så er listerne til søsætning 2019 klar i klubhuset! 

Medlemsfest for Mågens medlemmer af klubberne

Lørdag den 25. maj fra kl. 18:30

 

grillfest

I forlængelse af Vild med vand dagen, er du og din familie inviteret til grillhygge, musik og dans med levende musik,fra kl. 18.30.
Som medlem betaler du kun 80,- for grill buffeten, den øvrige del betaler klubben.
Der vil være levende musik under hele arrangementet, med god, blandet musik for os alle..
Tilmelding er nødvendig for at få den lave pris.
Du og din familie tilmelder sig ved Café Mågen, på tlf; 40 71 72 70 eller i cafeen.

Se invitationen her

 

Referat fra Orienteringsmøde d. 31.1.19

Referat fra Orienteringsmøde d. 31. januar 2019 i Klubhuset.


Der var igen pænt besøgt og det var rart at se nye ansigter blandt de fremmødte.
Brian bød velkommen og orienterede om, at der var en del punkter til mødet, så han ville overlade ordet til
Thomas.
Vores havnefoged fortalte derefter, at det er bådejerens ansvar at holde øje med sin båd og fortøjninger. I
situationer, som ved sidste omgang højvande, hvor en båd var drevet ind under broen og det så ret
voldsomt ud, er det altid ejerens ansvar. Thomas har kontrolleret broen efterfølgende og har dog bedt ejer
om at anmelde til sin forsikring, da der kan være sket brud på vandrør. Det ses først, når vandet åbnes igen.
Brian fortsatte med at fortælle om, at der er mange opgaver i bestyrelsen og det er nødvendigt at pege
pilen ud på os alle og dele opgaver. Bestyrelsen kan ikke det hele alene. Brian har siden sidste møde fået
ansvaret for Mågens hjemmeside og det er en god ide at tage et kig på den: www.maagen-gm.dk
Marianne supplerede med, at på Facebook var der sidste år en længere debat om, hvor mange ting
bestyrelsen skulle kunne – og ikke gjorde. Det bliver man som frivillig og ulønnet bestyrelse ked af at læse
og det er ikke rimeligt.
Det var medvirkende til, at vi i september 18 holdt orienteringsmøde og det medførte at der blev nedsat et
udvalg, som skulle se på en langtidsplan for havnen. Udvalget består af Sven Trautner, Peter Christensen,
Bente Henriksen og Marianne. Udvalget har holdt et konstruktivt møde og der arbejdes videre på flere
områder. Blandt andet er det vigtigt at finde ud af pælenes tilstand, før der træffes omkostningstunge
beslutninger.
På Mågen kommer der desværre ofte nogle unge mennesker, som skaber utryghed blandt andre
besøgende og havnens brugere ved deres opførsel og hashrygning. Der er nedsat en arbejdsgruppe fra
begge klubber; Finn, Bente, Aksel og Steen samt Brian, til at skabe et godt samarbejde med politiet og SSP
og få klarlagt, hvilke muligheder der er for at skabe tryghed på havnen. Der blev spurgt til øget
videoovervågning og en frivillig ordning med rundering af medlemmer. Begge spørgsmål bliver taget op, når
der er møde med politiet.
Peter Karlshøj er fremover ansvarlig for det nye mastehus og Klubhuset. Han fortalte, at der d. 21.maj
ophænges nye billeder i Klubhuset. Kunstnerens navn er Ulla Gerhardt og det er dejlige farverige billeder.
Der arbejdes på at holde en fernisering – nærmere følger på hjemmesiden. Peter kom også ind på, at der er
ting, som vi sammen kan hjælpes med at få udbedret/vedligeholdt.


Fra mødet i september gav Brian følgende opfølgning:
• der undersøges pt. wifi – der er ved at blive indhentet tilbud fra 4 forskellige udbydere.
• Pris på EL-stander er indhentet. Det vil koste ca. 20.000 kr. pr. stander. På nuværende tidspunkt og
i lyset af, at vi ikke kender broernes beskaffenhed og en langsigtet plan, bør vi afvente opsætning
af flere standere.
Marianne gav derefter bolden op i forhold til afholdelse af Vild med Vand – Havnens dag. Dato for
afholdelse af Vild med Vand dagen er for lang tid siden sat til at være lørdag d.25.maj 19 over hele landet.
Der er så sket det, at Hejren har ønsket at holde VmV d. 2.juni 19. Desværre har Hejren ikke spurgt til et
samarbejde med Mågen om en ændret dato for afholdelse, så Mågen har søgt om VmV tilskud 2019 til
d.25.maj og der er tillige søgt tilskud fra kommunen.
Marianne orienterede om, at det kræver flere frivillige hjælpere til at afholde et arrangement som dette.
Det kræver en tovholder flere måneder før selve dagen, hvilket hun desværre må sige sig fri for at være i år
og derfor bad hun om tilkendegivelser fra salen.


Mågen har tre muligheder:
• Skal Vild med Vand dagen ikke afholdes i Mågen i år
• Skal den afholdes d. 25.maj som er den planlagte nationale dag
• Skal den afholdes d. 2. juni sammen med Hejren
Fra salen blev der fra flere udtrykt undren over, at Hejren ikke har spurgt Mågen om muligheden for at
afholde dagen sammen på en anden dato. Mulighederne blev drøftet og det blev besluttet, at Mågen
holder Vild med Vand til d. 25. maj. Sigurt meldte sig til at hjælpe og forhåbentlig kommer flere til
undervejs. Peter Karlshøj er tovholder på arrangementet. Brian orienterede derefter om, at der planlægges
en sommerfest med spisning og musik og den kan fx være om aftenen efter Vild med Vand arrangementet.
Begge klubber giver tilskud til de medlemmer, der deltager i sommerfesten.
Carsten Ring orienterede om det møde, der har været med kommunen vedr. uddybning. Kommunen siger,
at det er lodsejer, der skal rydde op efter sig. Slusen blev drøftet på mødet og siden har der et par gange
om ugen været ”folk” ved slusen. Måske har den været i ”udu” i en længere periode. Det blev foreslået at
få en dialog med kommunen om slammet. Sven supplerede med, at det er sidste parcel, der skal betale.
Flere medlemmer havde forslag til andre ting, der bør undersøges. Det hele arbejdes der videre med.
Brian fortalte, at der har været holdt møde med FLID ang. to ”tunge” sager. FLID har anbefalet en advokat
og der har været holdt møde med ham. Vi bliver slidt op af sager som disse og det er ikke rimeligt. Vi skal
gøre det rigtige første gang, hvis der dukker sager af den slags op. Advokaten gav os også et par gode råd
om handlemuligheder, hvis en bådejer ikke reagerer på havnekontorets henvendelse.
Steen spurgte til, hvor det går med projektet i det nye mastehus. Peter K. svarede, at det ville han
undersøge.


Marianne opfordrede til at møde op på generalforsamlingen i SI. Det er d. 30. april, så sæt allerede nu et
stort X i kalenderen.
Susan fortalte kort om det nye medlemssystem, som havnekontoret fremover bruger. Det kan bl.a. sende
mail ud til alle på en gang. Derfor er det vigtigt havnekontoret har alle mail adresser og at man selv husker
at sende mail til havnekontoret, hvis man skifter sin mail adresse.


Tak til alle, som mødte frem for en god og konstruktiv debat

Referatet kan downloades som PDF-fil her.