Havnekontor lukket

HAVNEKONTORET ER LUKKET FREDAG D 22-3-19

Søsætning 2019 lister

 

Så er listerne til søsætning 2019 klar i klubhuset! 

Medlemsfest for Mågens medlemmer af klubberne

Lørdag den 25. maj fra kl. 18:30

 

grillfest

I forlængelse af Vild med vand dagen, er du og din familie inviteret til grillhygge, musik og dans med levende musik,fra kl. 18.30.
Som medlem betaler du kun 80,- for grill buffeten, den øvrige del betaler klubben.
Der vil være levende musik under hele arrangementet, med god, blandet musik for os alle..
Tilmelding er nødvendig for at få den lave pris.
Du og din familie tilmelder sig ved Café Mågen, på tlf; 40 71 72 70 eller i cafeen.

Se invitationen her

 

Referat fra Orienteringsmøde d. 31.1.19

Referat fra Orienteringsmøde d. 31. januar 2019 i Klubhuset.


Der var igen pænt besøgt og det var rart at se nye ansigter blandt de fremmødte.
Brian bød velkommen og orienterede om, at der var en del punkter til mødet, så han ville overlade ordet til
Thomas.
Vores havnefoged fortalte derefter, at det er bådejerens ansvar at holde øje med sin båd og fortøjninger. I
situationer, som ved sidste omgang højvande, hvor en båd var drevet ind under broen og det så ret
voldsomt ud, er det altid ejerens ansvar. Thomas har kontrolleret broen efterfølgende og har dog bedt ejer
om at anmelde til sin forsikring, da der kan være sket brud på vandrør. Det ses først, når vandet åbnes igen.
Brian fortsatte med at fortælle om, at der er mange opgaver i bestyrelsen og det er nødvendigt at pege
pilen ud på os alle og dele opgaver. Bestyrelsen kan ikke det hele alene. Brian har siden sidste møde fået
ansvaret for Mågens hjemmeside og det er en god ide at tage et kig på den: www.maagen-gm.dk
Marianne supplerede med, at på Facebook var der sidste år en længere debat om, hvor mange ting
bestyrelsen skulle kunne – og ikke gjorde. Det bliver man som frivillig og ulønnet bestyrelse ked af at læse
og det er ikke rimeligt.
Det var medvirkende til, at vi i september 18 holdt orienteringsmøde og det medførte at der blev nedsat et
udvalg, som skulle se på en langtidsplan for havnen. Udvalget består af Sven Trautner, Peter Christensen,
Bente Henriksen og Marianne. Udvalget har holdt et konstruktivt møde og der arbejdes videre på flere
områder. Blandt andet er det vigtigt at finde ud af pælenes tilstand, før der træffes omkostningstunge
beslutninger.
På Mågen kommer der desværre ofte nogle unge mennesker, som skaber utryghed blandt andre
besøgende og havnens brugere ved deres opførsel og hashrygning. Der er nedsat en arbejdsgruppe fra
begge klubber; Finn, Bente, Aksel og Steen samt Brian, til at skabe et godt samarbejde med politiet og SSP
og få klarlagt, hvilke muligheder der er for at skabe tryghed på havnen. Der blev spurgt til øget
videoovervågning og en frivillig ordning med rundering af medlemmer. Begge spørgsmål bliver taget op, når
der er møde med politiet.
Peter Karlshøj er fremover ansvarlig for det nye mastehus og Klubhuset. Han fortalte, at der d. 21.maj
ophænges nye billeder i Klubhuset. Kunstnerens navn er Ulla Gerhardt og det er dejlige farverige billeder.
Der arbejdes på at holde en fernisering – nærmere følger på hjemmesiden. Peter kom også ind på, at der er
ting, som vi sammen kan hjælpes med at få udbedret/vedligeholdt.


Fra mødet i september gav Brian følgende opfølgning:
• der undersøges pt. wifi – der er ved at blive indhentet tilbud fra 4 forskellige udbydere.
• Pris på EL-stander er indhentet. Det vil koste ca. 20.000 kr. pr. stander. På nuværende tidspunkt og
i lyset af, at vi ikke kender broernes beskaffenhed og en langsigtet plan, bør vi afvente opsætning
af flere standere.
Marianne gav derefter bolden op i forhold til afholdelse af Vild med Vand – Havnens dag. Dato for
afholdelse af Vild med Vand dagen er for lang tid siden sat til at være lørdag d.25.maj 19 over hele landet.
Der er så sket det, at Hejren har ønsket at holde VmV d. 2.juni 19. Desværre har Hejren ikke spurgt til et
samarbejde med Mågen om en ændret dato for afholdelse, så Mågen har søgt om VmV tilskud 2019 til
d.25.maj og der er tillige søgt tilskud fra kommunen.
Marianne orienterede om, at det kræver flere frivillige hjælpere til at afholde et arrangement som dette.
Det kræver en tovholder flere måneder før selve dagen, hvilket hun desværre må sige sig fri for at være i år
og derfor bad hun om tilkendegivelser fra salen.


Mågen har tre muligheder:
• Skal Vild med Vand dagen ikke afholdes i Mågen i år
• Skal den afholdes d. 25.maj som er den planlagte nationale dag
• Skal den afholdes d. 2. juni sammen med Hejren
Fra salen blev der fra flere udtrykt undren over, at Hejren ikke har spurgt Mågen om muligheden for at
afholde dagen sammen på en anden dato. Mulighederne blev drøftet og det blev besluttet, at Mågen
holder Vild med Vand til d. 25. maj. Sigurt meldte sig til at hjælpe og forhåbentlig kommer flere til
undervejs. Peter Karlshøj er tovholder på arrangementet. Brian orienterede derefter om, at der planlægges
en sommerfest med spisning og musik og den kan fx være om aftenen efter Vild med Vand arrangementet.
Begge klubber giver tilskud til de medlemmer, der deltager i sommerfesten.
Carsten Ring orienterede om det møde, der har været med kommunen vedr. uddybning. Kommunen siger,
at det er lodsejer, der skal rydde op efter sig. Slusen blev drøftet på mødet og siden har der et par gange
om ugen været ”folk” ved slusen. Måske har den været i ”udu” i en længere periode. Det blev foreslået at
få en dialog med kommunen om slammet. Sven supplerede med, at det er sidste parcel, der skal betale.
Flere medlemmer havde forslag til andre ting, der bør undersøges. Det hele arbejdes der videre med.
Brian fortalte, at der har været holdt møde med FLID ang. to ”tunge” sager. FLID har anbefalet en advokat
og der har været holdt møde med ham. Vi bliver slidt op af sager som disse og det er ikke rimeligt. Vi skal
gøre det rigtige første gang, hvis der dukker sager af den slags op. Advokaten gav os også et par gode råd
om handlemuligheder, hvis en bådejer ikke reagerer på havnekontorets henvendelse.
Steen spurgte til, hvor det går med projektet i det nye mastehus. Peter K. svarede, at det ville han
undersøge.


Marianne opfordrede til at møde op på generalforsamlingen i SI. Det er d. 30. april, så sæt allerede nu et
stort X i kalenderen.
Susan fortalte kort om det nye medlemssystem, som havnekontoret fremover bruger. Det kan bl.a. sende
mail ud til alle på en gang. Derfor er det vigtigt havnekontoret har alle mail adresser og at man selv husker
at sende mail til havnekontoret, hvis man skifter sin mail adresse.


Tak til alle, som mødte frem for en god og konstruktiv debat

Referatet kan downloades som PDF-fil her.

Temamøde om aktuelt indenfor marineforsikringer v. Pantaneius d. 13.3.2019

Temamøde d. 13.3.2019 kl. 19.00

Der er mulighed for at deltage i fællesspisningen inden temamødet, der starter kl. 19.00. Der serveres traditionen tro, stegt flæsk og persillesovs/ kartofler - som alle andre onsdage :-)

Fællesspisningen starter kl. 17.30. Der ryddes af kl. 18.45, hvorefter der er åbent i cafeen til køb af kaffe/the, øl og vand.

Tilmeldingen til fællesspisningen er nødvendigt, direkte til café Mågen på tlf.. 4071 7270.

Kommer du/ i til temamødet uden at deltage i fællesspisningen, så sørg for at være der til tiden, da vi går i gang "sharp" kl. 19.00 ad hensyn til indholdet og så der er tid til spørgsmål og svar.

17.30-18.45
Fællesspisning for tilmeldte til spisning. Tilmelding direkte til caféen på forhånd
 
 
18.45-19.00
Pause - køb af kaffe/the, øl og vand
 
 
19.00-19.05
Pantaenius præsenterer sig
 
 
19.05-20.05
Der fortælles om de forskellige maritime forsikringers indhold og dækninger, seneste opdateringer.
 
 
20.05-20.20
Pause
 
 
20.20-21.20
Spørgsmål fra salen
 
 
21.20-21.30
Tak for i aften,,,

Søsætning 2019

Datoer for søsætning 2019:

Tirsdag 2 April

Fredag 12 April

Lørdag 20 April

Torsdag 25 April

 

Tirsdag 7 Maj

Lørdag 11 Maj

Fredag 17 Maj ( Bededag )

Tirsdag 28 Maj

Listerne vil blive ophængt i klubhuset medio Marts.

Orienteringsmøde forår 2019

Orienteringsmøde 31/1 2019 

Der indkaldes til orienteringsmøde torsdag d.31.januar kl.19.00. 

 

 M.v.h. 

Ø-udvalget på Mågen

Resumé fra et flot besøgt orienteringsmøde på Mågen

Resume fra Orienteringsmøde d. 27. september 2018 i Klubhuset, er leveret af Susan fra havnekontoret..

Der var omkring 30 fremmødte til orienteringsmødet.

Marianne bød velkommen og efter en kort genopfriskning af Greve Marina’s organisatoriske opbygning med SI Greve Marina og dennes bestyrelse, Hejren og Mågen med hvert sit Ø-udvalg og hver med to sejlklubber, fulgte orientering om, hvordan det ser ud på Mågen.

På Mågen drives Klubhuset af Trivsel og sejlklubberne indbetaler hver især til Trivsel.  Trivsel ligger under Ø-udvalget, hvilket medvirker til en god sammenhæng med Mågens øvrige drift.

Gennem årene er der blevet hensat midler til vedligehold/udskiftning af landplads og broer og der er indhentet 2 tilbud på forskellige løsninger på broerne. Tilbud 1 er nyt brodæk på bestående pæle til gennemsnitlig pris på 213 t.kr. pr. bro. Tilbud 2 er en flydebro på 65-80 m. lang på 786 t. kr. pr. bro.

Der blev opfordret til at kontakte andre klubber/havne for at forhøre sig om deres priser på udskiftning af broer samt at arbejde på en langsigtet plan for Mågen, udvikling, økonomi og vedligehold. En mulighed kan også være at søge fonde om tilskud/støtte til udskiftning af broerne, ansøgning til fonde forudsætter en klar plan og god beskrivelse.

Der er også indhentet tilbud på flere EL-standere, da der ofte mangler strømstik ved eksisterende EL-standere. Hver stander koster godt 13 t.kr. og dertil kommer så opsætning og øvrigt EL-arbejde. Det blev debatteret, hvorvidt man kan have strøm på båden uden at være ved båden, om man kan tage et stik ud hvis saldo på stikket er 0 og opfordret til kun at bruge godkendte ledninger. Holdningen var klar, kablerne skal være godkendte og stik kan fjernes, hvis saldo er 0. Der blev opfordret til, at vi hjælper hinanden og gæstesejlere, hvis der ikke er stik nok. Det skal undersøges, om en mindre prisstigning på strøm kan gennemføres. Er det lovligt, vil stigningen blive ”øremærket” til forbedring af og på broerne.

Debatten kom ind på frivilligt arbejde og eventuelle faste arbejdsdage i løbet af året. Fra flere sider blev det set som en mulighed, der kan arbejdes videre på.

Der blev nævnt oprydning på landplads og her kan mange gøre det bedre. Det er i alles interesse, at man rydder op efter sig og det skal der opfordres til.

I mastehuset skal masten afrigges for ikke at fylde for meget. Det er ikke god skik at komme først til mølle og undlade afrigning. Der er – og skal være plads til alle master. Der er pt. en mast uden afrigning og navn i mastehuset. Den bliver låst fast og så må ejeren henvende sig på Havnekontoret. Det bliver proceduren fremover.

Der blev spurgt til brændeovne i både. Der skal udarbejdes et regulativ. Ø-udvalgets umiddelbare holdning er, at brændeovn ikke er tilladt.

Der blev orienteret om, at Ø-udvalget er ved at udarbejde en manual i forhold til fastliggere. Det ændrer pt. ikke noget ift. nuværende fastliggere, men det betyder at der ikke gives flere godkendelser, før manualen er færdig og er godkendt. Det blev oplyst, at Hejren også er ved at lave regler for fastliggere. Det medførte et spørgsmål om, hvor mange fastliggere Mågen kan have og en opfordring til at kontakte Greve kommune, inden en ansøgning om fastligger status godkendes af SI Greve Marina.

Marianne orienterede om, at Ø-udvalget består af frivillige folk, som hver især bruger mange timer på forskellige opgaver. Et eksempel er Vild med Vand dagen. Det gav en god debat med emner som, hvad er succes kriteriet for dagen, skal der holdes Vild med Vand i 2019, hvordan engageres medlemmerne til at være aktivt med, forslag om at holde Vild med Vand inspirations aften, opnå enighed med Hejren om hvilke aktiviteter der er på de to øer, risiko for negativt image hvis Mågen ikke afholder Vild med Vand. Der kom forslag om ”en arbejdende havn” som emne. Det blev aftalt at holde et snarligt møde om Vild med Vand 2019 og ”efterlyse” frivillige til afvikling af dagen i 2019. Vild med Vand dagen er datosat til 25.5.2019.

Øvrige orienteringspunkter omhandlede:

  • · Der har på Mågens Facebook været kritik af toiletterne. Både fordi sæbeautomater er erstattet af flydende håndsæbe i flasker og pga. rengøringen. Sæben er byttet ud, fordi sæben til automaterne er rasende dyr og flaskerne har til nu været et godt alternativ. Rengøringen fungerer meget fint, toiletter og baderum rengøres grundigt hver dag. Det er nok nærmere et spørgsmål om brugerne, gør deres bedste til at holde toiletterne pæne og rene.
  • · Medlemmers lån af klubhus. Hvis medlemmet bestiller forplejning hos Cafe Mågen, er det gratis at låne klubhuset. I modsat fald skal der betales leje – såkaldte proppenge.
  • · Flere udtrykte glæde over det engagement, som Jytte og Ebbe bidrager med.
  • · Ansøgningen om det nye vartegn pt. ligger i Fredningsstyrelsen.
  • · De store popler ved ”broen” fældes og mod bro 10 fjernes 3 af poplerne ligesom det store birketræ bag klubhuset fældes.

En god aften sluttede med opfordring til at holde info-møder oftere. Det handler om at engagere og aktivere bredt blandt havnens medlemmer og brugere.

Tak til alle, som mødte frem for en god og konstruktiv debat!

Kære bådpladsejer og lejer

Kære bådpladsejere og lejere

Vi er i fuld gang med at opdatere en lang række emner på kontoret, herunder gennemgang af forsikringspolicer og kvitteringer.

Vi skal derfor i den forbindelse bede om, at alle kigger op til os på kontoret, med en forsikringspolice og ikke mindst, men meget vigtigt – gyldig kvittering for præmieindbetaling for nuværende periode.
Vi skal bede om, at både forsikringspolice og gyldig præmieindbetaling er os i hænde senest d. 31.10.2018

Har du ikke mulighed for at kigge forbi kontoret i vores åbningstid, er du ligeledes meget, meget velkommen til at lægge begge dele i vores postkasse, eller sende det til vores mailadresse, hvis du har det elektronisk.
Vores e-mailadresse er Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Kontortider:

Havnekontoret Mågen
Hverdage: 12:00 - 13:00

Onsdage: 16:00 - 18:00 (1. april - 30. september)

Gule sedler

Til havnens brugere

 

Der er d.d. sat gule sedler på en del både og inventar i havnen.

 

Der er forskellige grunde til dette, men fælles for alle er, at havnekontoret gerne vil have besøg af / høre fra ejerne.

 

Der er kontortid dagligt 12.00 - 13.00, onsdage tillige 16.00 - 18.00.

 

Telefon 43906759 / 40158618.

 

Venlig hilsen

 

Øudvalget/Havnekontoret